სინური კოლექცია : [78] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 78
Issue DateTitleAuthor(s)
1101[...ოგაჩინა შენ, მამაო, რაჲთა უშურველად მისცემდე ყოველთა კაცთმოყუარებისა ზეთსა...]-
901[იშვა მჴსნელი ადამიანთაჲ და მან განმიხუნა ბჭენი სამოთხისანი...]-
1101[...ულად მღდელმთმოძღუართა და ღუარძლთა...]-
901[…სულისა წმიდისა ყოველთა ერთობ[ით]-
900[შეუცოდებელად და გადაუქცეველად კაც იქმენ და მღდელთ–მოძღუარ ჩუენდა]-
901[ამბაკუმის დღესასწაულსა, რომელმან გუახარა მოსლვაჲ მეუფისა...]-
982[ესე განგებანი და განწესებანი მოძღუართა მიერ მართლმორწმუნეთა, რომელსა ჰყოფენ იერუსალემს]-
932[ჟამი ია მწუხრისაჲ, საეროჲ, ფსალმუნი რგ, აკხვსი, კანონი იჱ ჭირისაჲ]-
954 წ.[დასადებელნი პეტრე–პავლეთანი. აქბთსა ჴჲ დ]-
901[თა დეკენბერსა კე, შობაჲ უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტჱსი...]-
1061[რაჟამს შეხუედ, ქრისტე, მოისპო სიკუდილი ადგომითა შენითა საფლავით...]-
901[კრებათა რიცხუი სრული, ბერძული, დღესასწაულნი თუეთანი სწერიან, იანვარი ლა, დღისა საძიებელი არაჲ]-
1044[... მვედრებელთაჲ რომელნი გადიდებთ ქრისტეს...]-
1001[...ნამძღუარ იქმენ შენ ცხოვართა მათ პირმეტყუელთა, სჳმეონ...]-
1052[იშევ ქალწულისაგან, ქრისტე ღმერთო ჩუენო, უხრწნელი შემოქმედი ცათაჲ...]-
1001[ყოველნივე და ყოველისავეთჳს ვღაღადებთ...]-
1001[შობასა შენსა, ქალწულო, იწყეს წყალობად ღმრთივვგანბრძნობილთა მათ კაცთა...]-
901[შემდგომად შობისა ქლწლდ დაადგერ და აღმოგუცენე რქაჲ ცხორებისაჲ...]-
1001[თა მრტსა წდისა მოწამისა ევდოკ კიაჲსი]-
1301[წთა შს მმისა ჩნისა გგლი ღთისმეტყუელისჲ სიტყათა მრთ...]-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 78