იერუსალიმური კოლექცია : [34] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 34
Issue DateTitleAuthor(s)
1201[სწვლაჲ ღისა უქმ... კთლითა... მრმ მე...]-
1301[გრძიზედსა (?) მიერ გინა ხოლო მანისაჲ...-
1401[...ის კცი იგივეჲ... ვი.. იქმითა და...]-
1101[ეპისტოლენი წმიდისა და ნეტალისა (!) მამისა მაკარისნი]-
1501[ღისა მიმართ მწუხარებით ბერწნი ღ~ღდებდეს ღთივ... ნი ერნი მშობ~ლნი ღ~ის მშოლბლის~ნი და მომადლა შობად ს[ა]ნატრელი თესლებისაჲ...]-
1101[სწავლანი: შუჱნიერნი: წმიდათა: და: ნეტართა მამათანისი სრულისა თჳს სათმოებათაჲსა... ჰკითხა ვინმე მამასა ანტონს და ჰრქუა ვითარმედ რაჲ დავ... ხო დაღმერთსა სათნო ვეყო]-
1201[თქუმ~ლი მისივე, თ~ვი მეორე. მცირედ რ~ჲმე გუშინ შევემთხჳჱნით სიტყ~ათა]-
1201[ბერსა კჳრიკეს მცირე ეფრემ რ~ [...] ედდი საღრტილსა ჭ~დ [...] მით ს~ღჲსა სიყრ~ლისჲთა.]გაბა არყისციხელი (მომგებელი)
1301[...] ქმნული მ~ფისაჲ და მლტოლველი და მჯმნელი არა მიცემად ნ~ალის ცემისა მომცემელსა მ~ს...]-
1501[დასაბამი უკუე...]-
1501[და თჳსთა და წარავლინებდა მოჴსენბად...]-
1501[...ჰქ~ა მ~სცა ვ~ა ჰ~რათა, ვ~დ არათუ წმ~ბსა კც~თა მ~რ მოვიღ~ბ...]-
1001[მ]ჴედართა ამის სოფლისათა. რაჟამს იხილიან ახლად მოსრულივინმე...]ეფთვიმე მთაწმინდელი (მთარგმნელი)
1501[მათ ჟამთა შინა იხილეს კაცთა მათ...]-
1001[რამეთუ ზედაჲსზედა სწავლითა და ნიტყალისა...]-
1201[კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა მისისაჲ..]-
1201[.. ხოლო მან ჰრქუა მათ: რაჲ გნებავს ყოფად ჩემგან თქუენდა: და მათ თქუეს` მომეც ჩუენ რაჲთა ერთი მარჯუენით შენსა და ერთი მარცხენით შენსა დავსხდეთ დიდებასა შენსა...]-
1201[რ~ლთა ჰნებავს...]-
1201[...სანი, რ~ ვერ შესაძლებ~ლ იყო დაყენებ~ჲ მის მ~რ, რ~ დ~თ იტყჳს მისთ~ს: წწ~რ ვხედევდ ო~ა.]-
1301[... თა თ~ა დამბდ~ბსა, რ~ა არა გუჱსმეს ჩ~ნცა, ვ~დ ჰმსახურბ~დეს დაბ~დბლსა და არა დამბდ~ბლსა.]-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 34