Please use this identifier to cite or link to this item: http://openlibrary.ge/handle/123456789/651
Title: National Botanical Garden of Georgia – Recreational – Sanitation Oasis of Tbilisi City
საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი – ქალაქ თბილისის რეკრეაციულ-გამაჯანსაღებელი ოაზისი
Национальный ботанический сад Грузии – рекреационно-оздоровительный оазис города Тбилиси
Authors: Amiranashvili, A.G.
Bliadze, T.G.
Chikhladze, V.A.
Saakashvili, N.M.
Tarkhan-Mouravi, I.D.
Sikharulidze, Sh.A.
Lachashvili, N.I.
ამირანაშვილი, ა.
ბლიაძე, თ.
ჩიხლაძე, ვ.
სააკაშვილი, ნ.
თარხან-მოურავი, ი.
სიხარულიძე, შ.
ლაჩაშვილი, ნ.
Амиранашвили, А.Г.
Блиадзе, Т.Г.
Чихладзе, В.А.
Саакашвили, Н.М.
Тархан-Моурави, И.Д.
Сихарулидзе, Ш.А
Лачашвили, Н.И
Keywords: გეოფიზიკა
ჰიდრომეტეოროლოგია
ბიოკლიმატი
ბოტანიკური ბაღი
ჰაერის ექვივალენტური ეფექტური ტემპერატურა
Issue Date: 2011
Citation: Transactions of the Institute of Hydrometeorology of the Gtu : Vol.№ 117. – 2011. - p 94-96.
სტუ-ს ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული : ტომი N 117. – 2011. - გვ. 94-96.
Труды Института Гидрометеорологии Грузии Гту : Том № 117. – 2011. – с. 94-96.
Abstract: The air equivalent-effective temperature (EET) is the important bioclimatic characteristic, connected with the health of people. The data of preliminary studies of EET on the territory of National Botanical Garden Georgia (July-August of 2011 years) are represented. The maps of distribution of EET on the territory of garden and main waterfall are made. Distribution of EET has uneven nature and changes from 24.3° to 26.8° (gradation - "Warmly", favorably for human health). In other parts of the city (territory of the Institute of Geophysics and Tortoise Lake) the value of EET exceeded 27° (gradation "Hotly", unfavorable for human health). Especially favorable thermal conditions near the main waterfall and under the bridge of Tamara near Tsavkisi river are observed. In the future the more detailed mapping of EET values is expedient. This will make it possible to determine special zones for leisure, rehabilitations and treatment of people in combination with other useful properties of garden (ionotherapy, phytotherapy, aerotherapy, etc.).
ჰაერის ექვივალენტური ეფექტური ტემპერატურა (ეეტ) წარმოადგენს მნიშვნელოვან იოკლიმატურ მახასიათებელს, რომელიც კავშირშია ადამიანების ნმრთელობასთან.მოყვანილია წინასწარი კვლევების მონაცემები ეეტის შესახებ საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე (2011 წლის ივლისი-აგვისტო). ბოტანიკური ბაღის და მთავარი ჩანჩქერის ტერიტორიისათვის აგებულია ეეტის განაწილების რუკები. ეეტის განაწილება არაერთგვაროვანია და იცვლება 24.3°-დან 26.8°-დე (გრადაცია “თბილა”, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის ხელსაყრელი პირობა). ქალაქის სხვა უბნებში (გეოფიზიკის ინსტიტუტი და კუს ტბის ტერიტორია) ეეტ-ის მნიშვნელობა აღემატებოდა 27° (გრადაცია “ცხელა”, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის არახელსაყრელი პირობა). განსაკუთრებით ხელსაყრელი თირობები შეინიშნება მთავარი ჩანჩქერის მახლობლად და თამარის ხიდის ქვემოდ მდინარე წავკისის მიდამოებში. შემდგომში მიზანშეწონილია ჩატარდეს ეეტ-ს უფრო დეტალური კარტირებისაბა. ეს საშუალებას მოგვცემს დასვენებისათვის, რეაბილიტაციისათვის და ადამიანების მკურნალობისათვის განისაზღვროს სპეციალური ზონები ბაღის სხვა სასარგებლო თვისებებთან ერთობლიობაში (იონოთერაპია, ფიტოტერაპია, აეროტერაპია და სხვა).
Эквивалентно-эффективная температура воздуха (ЕЕТ), является важной биоклиматической характеристикой, связанной со здоровьем людей. Представлены данные предварительных иследований ЕЕТ на территории национального ботанического сада Грузии (июль-август 2011 года). Построены карты распределения ЕЕТ на территории сада и главного водопада. Распределение ЕЕТ имеет неравномерный характер и меняется от 24.3° до 26.8° (градация “Тепло”, благоприятно для здоровья человека). В других частях города (территория Института геофизики и Черепашье озеро) значение ЕЕТ превышало 27° (градация “Жарко”, неблагоприятно для здоровья человека). Особенно благоприятные термические условия наблюдаются вблизи главного водопада и под мостом Тамары около реки Цавкиси. В будущем целесообразно более детальное картирование значений ЕЕТ. Это позволит определить специальные зоны для отдыха, реабилитации и лечения людей в сочетании с другими полезными свойствами сада (ионотерапия, фитотерапия, аэротерапия и др.).
URI: http://hdl.handle.net/123456789/651
Appears in Collections:სამეცნიერო კონფერენციების მასალები - Материалы научных конференций - Materials of scientific conferences
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული : ტომი N 117 = Transactions of the Institute of Hydrometeorology of the Georgian Technical University : Vol.№ 117 = Труды Института Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета : Том № 117 (2011)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GTI_2011_117_Amiranashvili...2.pdfNational Botanical Garden of Georgia – Recreational – Sanitation Oasis of Tbilisi City639.65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.