სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი : [63] Community home page

სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრს სოციალური მეცნიერებების სერიის სახით 2003-2007 წლებში გამოცემული აქვს 52 დასახელების სასწავლო მასალა, აქედან 15 დამხმარე სახელმძღვანელო მაგისტრანტებისათვის, 24 გაფართოებული სილაბუსი ახალი სამაგისტრო კურსებისათვის და აკადემიური ლიტერატურის 13 თარგმანი. ცენტრი განაგრძობს მუშაობას ახალი სასწავლო მასალების მომზადებაზე და ახლო მომავალში გეგმავს კიდევ 3 წიგნის გამოცემას თსუ-ს გამომცემლობასთან თანამშრომლობით. ცენტრის ბოლო გამოცემაა 2008 წლის დეკემბერში გამოშვებული სახელმძღვანელო ”რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებებში”. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის მიერ გამოცემული წიგნები და სასწავლო მასალა უსასყიდლოდ გადაეცემა სოციალური მეცნიერებების სწავლებაში ჩართულ თსუ-ს სამიზნე ფაკულტეტებს, ცალკეულ დეპარტამენტებს, უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკებს, სხვა სახელმწიფო ბიბლიოთეკებს თბილისსა და რეგიონებში, აგრეთვე სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლის ბიბლიოთეკებსა და სარესურსო ცენტრებს.

სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი

Browse