DSpace About DSpace Software
 

DSpace at Georgian Library Association >
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი >
თსუ იურიდიული ფაკულტეტი >
ჟურნალები >
სამართლის ჟურნალი >
სამართლის ჟურნალი >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7206

Title: სამართლის ჟურნალი. N1-2, 2010
Journal of Law. N1-2, 2010
Authors: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
იურიდიული ფაკულტეტი
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
Faculty of Law
ზოიძე, ბესარიონ
Zoidze, Besarion
Keywords: სამართალი
Issue Date: 2010
Description: გიორგი დავითაშვილი - დანაშაულის სუბიექტი ქართულ ჩვეულებით სამართალში; Giorgi Davitashvili - Subject in Georgian Customary Criminal Law; ირაკლი ბურდული - შენატანის განუხორციელებლობის სამართლებრივი შედეგი: უტოპიური შეხედულება სს-იდან პარტნიორის გარიცხვის შესახებ; Irakli Burduli - Legal Consequences of Nonpayment of Contribution: Utopian View on the Exclusion of a Partner from a Joint-Stock Company; ვახტანგ ზაალიშვილი - სამომხმარებლო კერძოსამართლებრივი ურთიერთობების რეგულირების სისტემური თავისებურებანი ქართულ კანონმდებლობაში; Vakhtang Zaalishvili - Systematic Features of the Regulation of Private Law Consumer Relations in Georgian Legislation; მიხეილ ბიჭია - სამოქალაქოსამართლებრივი ურთიერთობის მეთოდოლოგიური საკითხები; Michael Bichia - Methodological Issues of Public Legal Relations; თამარ ზოიძე - უხარისხო პროდუქტის მწარმოებლის პასუხისმგებლობის ; Tamar Zoidze - Exclusion of Liability for the Production of a Low-Quality Product; დავით მაისურაძე - “სამეწარმეო განსჯის წესის” განმარტებისთვის; Davit Maisuradze - The Issues of Business Judgment Rule Interpretation; ქეთევან ქოჩაშვილი - კონტინენტური ევროპის სამართლის ოჯახი იურიდიული გეოგრაფიის არეალში; Ketevan Kochashvili - Continental Law System in Legal Geography Area; აკაკი ქირია - იურიდიული პირის დაფუძნების თავისუფლება ევროპული სამართლის მიხედვით და გერმანიის საერთაშორისო საკორპორაციო სამართალი; Akaki Kiria - Freedom of Establishment of Legal Persons according to the European Law and International Corporate Law of Germany; მზია ლეკვეიშვილი - დაზარალებულის თანხმობა, როგორც მართლწინააღმდეგობის გამომრიცხველი გარემოება; Mzia Lekveishvili - Consent of the Victim as an Issue of Circumstance Precluding Wrongfulness; შოთა ბიჭია - ხანდაზმულობის ლეგიტიმაციის საფუძველი სისხლის სამართალში; Shota Bitchia - The Basis of Legitimation of Limitation in Criminal Law; მორის შალიკაშვილი - კრიმინალური კარიერის ხელშეწყობის კრიმინოლოგიური ანალიზი (საზოგადოების როლი ადამიანის კრიმინალად ჩამოყალიბების პროცესში); Moris Shalikashvili - Criminal Analysis of Assisting Criminal Career (The role of society in forming a human as a criminal); ლავრენტი მაღლაკელიძე - მართლწინააღმდეგობის შეგნების მნიშვნელობა განზრახი და გაუფრთხილებლობითი დელიქტების დროს; Lavrenti Maghlakelidze - The Importance of Consciousness of Unlawfulness while Committing Intentional or Unintentional (Inconsiderate) Delicts; ბაჩანა ჯიშკარიანი - ევროპული სამართალი და მისი გავლენა ნაციონალურ სისხლის სამართალზე; Bachana Jishkariani -European Law and Its Influence on National Criminal Law; ლადო ჭანტურია - საყურადღებო კვლევა სააქციო სამართალში რეცენზია ირაკლი ბურდულის მონოგრაფიაზე „სააქციო სამართლის საფუძვლები”; სახელმძღვანელო პრინციპები ავტორთათვის.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7206
ISSN: 1987-76-68
Appears in Collections:სამართლის ჟურნალი

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Sam Jurn N1-2 2010.pdfსამართლის ჟურნალი. N1-2, 20101.93 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback