Please use this identifier to cite or link to this item: http://openlibrary.ge/handle/123456789/7351
Title: სამართლის ჟურნალი. N1, 2016
Authors: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
იურიდიული ფაკულტეტი
ბურდული, ირაკლი
Keywords: სამართალი
Issue Date: 2016
Description: მედეა მათიაშვილი - ცოლ-ქმრის მკვლელობა ძველ ქართულ სამართალში; ნათია ჩიტაშვილი - მედიაციის ეთიკის რეგულირების ფარგლები და ეთიკის სტანდარტით ბოჭვის ადრესატები; გიორგი ამირანაშვილი - გარიგების ფორმის ფუნქციები; ნინო იოსელიანი - შეუსაბამოდ მაღალი სახელშეკრულებო პირგასამტეხლო და სასამართლოს როლი სამოქალაქო ინტერესების დაცვის სფეროში; გულიკო კაჟაშვილი - მტკიცებულების უზრუნველყოფისა და უზრუნველყოფის გარანტიის როლი საქმისწარმოებაში; თამარ ლაკერბაია - დისტანციურად დადებულ ხელშეკრულებებში მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ევროპული მოდელი ხელშეკრულების უარყოფის უფლების მაგალითზე; სოლომონ მენაბდიშვილი - ვერტიკალური შეთანხმებისა და შეზღუდვების კონკურენციულსამართლებრივი შეფასება; ანა რამიშვილი - ინსტიტუციური ინვესტორების აქციონერული აქტივიზმის ადგილი კორპორაციული მართვის ქართულ სისტემაში და მისი გავლენა საერთაშორისო შერწყმის გარიგებებზე; სალომე ფრუიძე - გამოხატვის უფლების მიმართება პატივისა და რეპუტაციის პიროვნულ უფლებებთან; ეკატერინე ქარდავა - შრომის სამართლის განვითარება ევროინტეგრაციული პროცესების ფონზე; ალექსანდრე წულაძე - სასამართლო მედიაციის კონცეპტუალური ხედვა; დიმიტრი გეგენავა - კონსტიტუციური შეთანხმების ზოგიერთი ტექნიკური და სამართლებრივი პრობლემა; ეკა კაველიძე - უნდობლობის ვოტუმის, როგორც პოლიტიკურსამართლებრივი მექანიზმის, გააზრება; ლაშა მარგიშვილი - სახელმწიფოს ტერიტორიული ორგანიზაცია – კონფლიქტების დაძლევის გზა თუ ეროვნული თვითგამორკვევის ფორმა; ლანა ცანავა - ძალაუფლების დაბალანსების საკითხი ნახევრად საპრეზიდენტო რესპუბლიკაში; ბექა ძამაშვილი - დისკრიმინაციასთან ეფექტური ბრძოლის მიზნით სახელმწიფოს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები; პაატა ჯავახიშვილი - საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებათა საკონსტიტუციო კონტროლი: სამხრეთ კავკასიის სახელმწიფოების გამოცდილება და პერსპექტივები; გიორგი თუმანიშვილი - ბრალდება და მისგან გადახრა სისხლის სამართლის საქმის არსებითი განხილვის დროს; გიორგი დგებუაძე - მეთაურის (უფროსის) სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა უმოქმედობისათვის საერთაშორისო სისხლის სამართალში; კახა წიქარიშვილი - დანაშაულში თანამონაწილეობის დროს მიზეზობრივი კავშირის საკითხი ქართულ და ანგლოამერიკულ სისხლის სამართალში; დავით წულაია - დანაშაული და დანაშაულობა, როგორც ცოდვის გამოვლინების ფორმები (ნორმატიული ასპექტის ანალიზი); თამარ ღვამიჩავა - კასაციის მიზანი და ფარგლები ადმინისტრაციულ პროცესში; ლიანა გიორგაძე - მიწის სამშენებლოსამართლებრივი სტატუსი; დავით მაკარიძე - ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის სამართლებრივი ბუნება; ილია წიკლაური - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში საგადასახადო დავის განხილვის მოდელის შედარებითი ანალიზი; მარინა გარიშვილი - გამოხმაურება პროფ. ი.ა. ისაევის მონოგრაფიაზე – „კანონის მითოლოგემები. სამართალი და ლიტერატურა“; ნიკლას ლუმანი - ხელისუფლების ციკლი და სამართალი დემოკრატიებში; სახელმძღვანელო პრინციპები ავტორთათვის.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7351
ISSN: 19877668
Appears in Collections:სამართლის ჟურნალი

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
samartlis Jurnali 1-2016.pdfსამართლის ჟურნალი. N1, 201620.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.