Please use this identifier to cite or link to this item: http://openlibrary.ge/handle/123456789/7352
Title: სამართლის ჟურნალი. N2, 2016
Authors: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
იურიდიული ფაკულტეტი
ბურდული, ირაკლი
Keywords: სამართალი
Issue Date: 2016
Description: თამარ ზარანდია - ნივთის შემადგენელი ნაწილები და საკუთვნებელი ქართულ სანივთო სამართალში; ქეთევან ქოჩაშვილი - ნება და ნების გამოვლენა (მეტასამართლებრივი და ცივილისტური გააზრება); ნათია ჩიტაშვილი - ადვოკატ-მედიატორის ცალკეულ ეთიკურ ვალდებულებათა თავისებურება და რეგულირების აუცილებლობა; ლელა ჯანაშვილი, გიორგი გოგიაშვილი - სახელმწიფოს ტერიტორიული ორგანიზაციის თანამედროვე პრობლემატიკა; გიორგი ამირანაშვილი - გარიგების ფორმის მიმართ არსებული მოთხოვნების ზოგიერთი თავისებურება ამერიკულ სამართალში; ანა თოხაძე - ინვესტორთა დაცვის საკანონმდებლო მოწესრიგების დეფიციტი საფონდო ბირჟიდან ანგარიშვალდებული საწარმოს იძულებითი “ტიპოლოგიური კვდომის” პროცესში; მარიამ იოსელიანი - სინდიკატური სესხის როლი პროექტის და ფინანსებისას; დარია ლეგაშვილი - და მოუკიდებელი მოთხოვნით მესამე პირის სასარგებლოდ დადებული ხელშეკრულების არსებითი პირობების განსაზღვრის თავისებურებანი; ნინო პეპანაშვილი - სამედიცინო მომსახურების გამწევის ბრალეულობის პრეზუმფცია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში; სალომე ქავთარაძე - Due Diligence-ის, როგორც სამართლებრივი ცნების საკითხისათვის; თამარ ხუბაშვილი - საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული საჯარო რეესტრში რეგისტრირებადი ვალდებულებები; მაია კოპალეიშვილი - სამართლებრივი აქტის ძალადაკარგულად ცნობის საკითხისათვის; გიორგი გ. თუმანიშვილი - სქესის/გენდერის რეგისტრაციის უნივერსალური სისტემა; ლაშა მარგიშვილი - ფედერალიზმი როგორც საქართველოში ისტორიულად არსებული ტერიტორიული ორგანიზაციის ფორმა; ზურაბ ჯიბღაშვილი - საქართველოს პრეზიდენტის საარბიტრაჟო როლის განსაზღვრება და მისი ზოგიერთი თავისებურება; რევაზ ხოფერია - ადმინისტრაციული ორგანოს დისკრეციული უფლებამოსილების განხორციელებისწესი; გიორგი გეთიაშვილი - საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის არსი; მაია კვირიკაშვილი - პროკურორის მიერ მოწმის მომზადება; ლაშა ფანჩულიძე - საბაჟო ღირებულების ცნება, მისი არსისა და ოდენობის განსაზღვრა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 214-ე მუხლის შენიშვნის მიხედვით; ხატია შეყილაძე - არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების პრიორიტეტულობის პრინციპის არსი; უშანგი ბახტაძე - ზიანისპრინციპი,როგორც კრიმინალიზაციის ერთ-ერთი საფუძველი; გუნთერ ტოიბნერი - გლობალური კერძო რეჟიმები: ნეოსპონტანური სამართალი და ავტონომიურ სექტორთა დუალისტური კონსტიტუცია?; სახელმძღვანელო პრინციპები ავტორთათვის.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7352
ISSN: 19877668
Appears in Collections:სამართლის ჟურნალი

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Samartlis Jurnali 2-2016.pdfსამართლის ჟურნალი. N2, 201623.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.