საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი : [630] Community home page

Logo
ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი შეიქმნა 1953 წელს თბილისის მაგნიტურ- მეტეოროლოგიური (გეოფიზიკური) ობსერვატორიის (1844 წ.) ბაზაზე. საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის 1992 წ. 10 მარტის # 293 დადგენილების საფუძველზე 1992 - 2005 წლებში ინსტიტუტი იმყოფებოდა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სისტემაში. საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 16 მარტის N#58 დადგენილებით ,,სახელმწიფო სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებათა საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად დაფუძნების შესახებ“ ინსტიტუტი დაფუძნდა საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად. საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 27 ივლისის # 210 დადგენილებით ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი რეორგანიზებული იქნა სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულად როგორც დამოუკიდებელი სანეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. ინსტიტუტი ახორციელებს ფუნდამენტური და გამოყენებითი ხასიათის გამოკვლევებს მეტეოროლოგიის (ატმოსფეროს ფიზიკის), აგრომეტეოროლოგიის, ჰიდროლოგიის (ჰიდროსფეროს ფიზიკის), კლიმატისა და მისი ცვლილების, ბუნებრივი გარემოს გაჭუჭყიანების, ენერგიის განახლებადი წყაროებისა და რესურსების შესწავლას, ატმოსფერული პროცესების რეგულირებას, საშიში ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების კვლევასა და მათთან ბრძოლის მეთოდების დამუშავებას.

Browse