საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო რეფერირებადი შრომათა კრებული = Scientific Reviewed Proceedings of the Institute of Hydrometeorology of the Georgian Technical University = Научный Реферируемый Сборник Трудов Института Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета : [530] Community home page

ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებულები, რომელთა რიცხვი ამჟამად 129 შეადგენს, სისტემატურად გამოიცემა 1956 წლიდან. საბჭოთა კავშირის დაშლის მომენტისთვის გამოიცა ინსტიტუტის შრომათა კრებულების 99 ტომი, ხოლო შემდგომი ტომი N100 გამოიცა უკვე 1996 წელს. შრომათა კრებულები ამჟამადაც თემატური ნიშნით გამოიცემა, ზოგიერთი მათგანი ასახავს ინსტიტუტის ყოველწლიური სამაისო სესიებზე წაკითხულ მოხსენებათა შინაარს. აღსანიშნავია, რომ შრომათა ყველა ტომი ანოტირებულია, გააჩნია შესაბამისი ინდექსი ISSN 1512-0902, ასახულია სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის ორგანიზაციების, მათ შორის რუსეთის ფედერაციის ამ პროფილის ინსტიტუტის ВИНИТИ-ს გამოცემებში და, ამგვარად, მიეკუთვნება რეფერირებული შრომების კატეგორიას.

Browse

Collections in this community