შრომათა კრებული =Transactions = Сборник трудов : [339] Community home page

კრებული გამოდის 1936 წლიდან და მოიცავს გეოფიზიკის ყველა მიმართულებას. კრებულში იბეჭდება სამეცნიერო სტატიები, მონოგრაფიები, მიმოხილვები, მოკლე ინფორმაციები, დისკუსიები, წიგნების მიმოხილვები, განცხადებები ნებისმიერ სამ - ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენაზე. პუბლიკაციები უფასოა. კრებული არის საერთაშორისო რეფერირებადი, რეცენზირებადი და ციტირებადი გამოცემა. = The Transactions is devoted to all branches of the Geophysics. It is published since 1936. Types of contributions are: research papers, monographs, reviews, short communications, discussions, book reviews, and announcements on any of three languages - Georgian, English, Russian. Publications are free of charge. Transactions is the international referred, peer-reviewed and cited edition; it is included in the international electronic library data base DSpace, indexed in Google Scholar and Publish or Perish. It is published in proportion to the accumulation of articles, usually once per annum. If necessary possibly several publications per annum. = Сборник охватывает все направления геофизики. Издается с 1936 года. В сборнике публикуются научные статьи, монографии, обозрения, краткие информации, дискуссии, обозрения книг, объявления на любом из трех языков – грузинский, английский, русский. Публикации бесплатные. Сборник является международным реферируемым, рецензируемым и цитируемым изданием; включен в международную электронную библиотечную базу данных DSpace. Индексируется в Google Scholar и Publish or Perish. Издается по мере накопления статей, обычно раз в год. При необходимости возможно несколько изданий в год.

Browse

Collections in this community

შრომათა კრებული : ტომი LX (2008) = Сборник трудов : Том LX = Proceedings : Vol. LX [46]

მიძღვნილი გეოფიზიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 75 წლისთავისადმი

შრომათა კრებული : ტომი LXVI (2016) = Сборник трудов :Том LXVI =Transactions : Vol. LXVI [35]

კრებული ეძღვნება ცნობილი ქართველი გეოფიზიკოსის ამირან ქარცივაძის დაბადებიდან 95 წლისთავს = The transactions is dedicated to 95-anniversary from the birthday of well-known Georgian geophysicist Amiran Kartsivadze

შრომათა კრებული : ტომი LXXIII (2021) = Сборник трудов : Том LXXIII =Transactions : Vol. LXXIII [11]

ეძღვნება პროფესორ მიხეილ ნოდიას დაბადებიდან 130 წლისთავს. Dedicated to the 130th Anniversary of the Birth of Professor Mikheil Nodia. Посвящается 130 годовщине со дня рождения профессора Михаила Зосимовича Нодиа.