შრომათა კრებული : ტომი LXXIII (2021) = Сборник трудов : Том LXXIII =Transactions : Vol. LXXIII : [11] Collection home page

კრებული გამოდის 1936 წლიდან და მოიცავს გეოფიზიკის ყველა მიმართულებას. კრებულში იბეჭდება სამეცნიერო სტატიები, მონოგრაფიები, მიმოხილვები, მოკლეინფორმაციები, დისკუსიები, წიგნების მიმოხილვები, განცხადებები სამ – ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენაზე. პუბლიკაციები უფასოა. კრებული არის საერთაშორისო რეფერირებადი, რეცენზირებადი და ციტირებადი გამოცემა; ჩართულია საერთაშორისო ელექტრონულ საბიბლიოთეკო მონაცემთა ბაზა DSpace-ში. მისი ინდექსირება ხდება Google Scholar და Publish or Perish-ში. გამოდის, როგორც წესი, წელიწადში ერთხელ, სტატიების დაგროვების მიხედვით. საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია წელიწადში რამდენიმე კრებულის გამოცემა. The Transactions include all branches of the Geophysics. It is published since 1936. Types of contributions are: research papers, monographs, reviews, short communications, discussions, book reviews, and announcements on any of three languages – Georgian, English, Russian. Publications are free of charge. Transactions are international referred, peer-reviewed and cited edition; they are included in the international electronic library data base DSpace, indexed in Google Scholar and Publish or Perish. The Transactions published in proportion to the accumulation of articles, usually once per annum. If necessary, several publications per annum are possible. Сборник охватывает все направления геофизики. Издается с 1936 года. В сборнике публикуются научные статьи, монографии, обозрения, краткие информации, дискуссии, обозрения книг, объявления на любом из трех языков – грузинский, английский, русский. Публикации бесплатные. Сборник является международным реферируемым, рецензируемым и цитируемым изданием; включен в международную электронную библиотечную базу данных DSpace. Индексируется в Google Scholar и Publish or Perish. Издается по мере накопления статей, обычно раз в год. При необходимости возможно несколько изданий в год.

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2021„B“ ტიპის (მე-II კატეგორიის) გრუნტებისათვის გაძლიერების S კოეფიციენტის მნიშვნელობების ცვლილების დიაპაზონის შეფასებაარაბიძე, ვ.; გოგმაჩაძე, ს.; Arabidze, V.; Gogmachadze, S.; Арабидзе, В. Г.; Гогмачадзе, С. А.
2021ნეკროლოგებითსუ, მ. ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტი
2021ვიხსენებთ კოლეგებსდარახველიძე, ლ.; Дарахвелидзе, Л.
2021Юбилеи. Поздравляем юбиляров института геофизики с днем рожденияДарахвелидзе, Л.; დარახველიძე, ლ.
2021Сравнительный анализ Климатического Индекса Туризма и Климатического Индекса Отдыха на Северном КавказеАмиранашвили, А. Г.; Поволоцкая, Н. П.; Сеник, И. А.; ამირანაშვილი, ა.; პოვოლოცკაია, ნ.; სენიკი, ი.; Amiranashvili, A.; Povolotskaya, N.; Senik, I.
2021Современные ракеты для воздействия на градовые процессыЧихладзе, В. А.; ჩიხლაძე, ვ.; Chikhladze, V.
2021საქართველოს აღმოსავლეთ რეგიონების აგროკლიმატური ზონირებამელაძე, მ.; მელაძე, გ.; Meladze, M.; Meladze, G.; Меладзе, М. Г.; Меладзе, Г. Г.
2021Weak hydroseismic effect of local earthquakes in hydraulic boreholes in GeorgiaKereselidze, Z.; Kobzev, G.; Jimsheladze, T.; კერესელიძე, ზ.; კობზევი, გ.; ჯიმიშელიძე, თ.; Кереселидзе, З..; Кобзев, Г.; Джимшелидзе, Т.
2021О теллурическом механизме генерации ОНЧ электромагнитного излучения в области магнито-электрической аномалии Цкалцминда-УрекиКереселидзе, З. А.; კერესელიძე, ზ.; Kereselidze, Z.
2021Моделирование сейсмической энергии землетрясения в приближении точечного взрываКереселидзе, З. А.; კერესელიძე, ზ.; Kereselidze, Z.
2021შრომების კრებული, ტომი LXXIIIივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი; Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Mikheil Nodia Institute of Geophysics; Тбилисский Государственный Университет им. И. Джавахишвили, Институт геофизики им. Михаила Нодиа; სარედაქციო-საგამომცემლო საბჭო: ადამია შ., აჯიევი ა. (ყაბარდო-ბალკარეთის რესპუბლიკა, რუსეთი), ბენდერევი ა. (ბულგარეთი), ბერძენიშვილი ნ., ბოლაშვილი ნ., გამყრელიძე ე., გვენცაძე თ., გოგიჩაიშვილი ა. (მექსიკა), დარახველიძე ლ. (მთავარი რედაქტორის მოადგილე), დემეტრაშვილი დ., დვალი ნ., ელიზბარაშვილი ე., ვარამაშვილი ნ., ზაალიშვილივ. (რესპუბლიკა ჩრდილოეთ ოსეთი-ალანია, რუსეთი), თავართქილაძე კ., კვინიკაძე მ., კერესელიძე ზ., მამმადლი ტ. (აზერბაიჯანი), მელიქაძე გ., მეტრეველი გ., მინდელი პ., ნიკოლაიშვილი მ. (მდივანი), პეტროსიანი ჰრ. (სომხეთი), პოვოლოცკაია ნ. (რუსეთი), ჟოვინსკი ე. (უკრაინა), სენიკი ი. (რუსეთი), ტატიშვილი მ., ქირია თ., ქირია ჯ., ღლონტი ნ., ჩაგელიშვილი გ., ჭელიძე თ., ხარშილაძე ო., ხვედელიძე ზ.; The editorial and publishing board: Adamia Sh., Adjiev A. (Kabardino-Balkar Republic, Russia), Benderev A. (Bulgaria), Berdzenishvili N., Bolashvili N., Chagelishvili G., Chelidze T., Darakhvelidze L. (Associate Editor), Demetrashvili D., Dvali N., Elizbarashvili E., Gamkrelidze I., Ghlonti N., Gogichaishvili A. (Mexica), Gventsadze T., Kereselidze Z., Kharshiladze O., Khvedelidze Z., Kiria J., Kiria T., Mammadli T. (Azerbaijan), Kvinikadze M., Melikadze, G., Metreveli G., Mindeli P., Nikolaishvili M. (secretary), Petrosyan Hr. (Armenia), Povolotskaia N. (Russia), Senik I. (Russia),Tatishvili M., Tavartkiladze K., Varamashvili N., Zaalishvili V. (Republic of North Ossetia-Alania, Russia), Zhovinsky E. (Ukraine).; Редакционно-издательский совет: Адамия Ш.А., Аджиев А.Х. (Кабардино-Балкарская Республика, Россия), Бендерев А.Д. (Болгария), Бердзенишвили Н.М., Болашвили Н.Р., Варамашвили Н.Д., Гамкрелидзе И.П., Гвенцадзе Т.Г., Глонти Н.Я., Гогичаишвили А.Т. (Мексика), Дарахвелидзе Л.К. (заместитель главного редактора), Двали Н.С., Деметрашвили Д.И., Жовинский Э.Я. (Украина), Заалишвили В.Б. (Республика Северная Осетия-Алания, Россия), Квиникадзе М.С., Кереселидзе З.А., Кириа Дж. К., Кириа Т.В., Маммадли Т. (Азербайджан), Меликадзе Г.И., Метревели Г.С., Миндели П.Ш., Николайшвили М. М. (секретарь), Петросян Г.М. (Армения), Поволоцкая Н.П. (Россия), Сеник И.А. (Россия), Таварткиладзе К.А., Татишвили М.Р., Харшиладзе О.А., Хведелидзе З.В., Чагелишвили Г.Д., Челидзе Т.Л., Элизбарашвили Э.Ш.; ამირანაშვილი, ა. (მთავარი რედაქტორი); Amiranashvili, A. (Editor-in-Chief); Амиранашвили, А.Г. (главный редактор)
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 11 of 11