Please use this identifier to cite or link to this item: http://openlibrary.ge/handle/123456789/9951
Title: კლიმატის ცვლილებასთან ქალაქ თბილისის ადაპტირების აქტუალური საკითხები
Urgent problems of adaptation to climate change of the city of Tbilisi
Актуальные вопросы адаптирования к изменению климата города Тбилиси
Authors: ბერიტაშვილი, ბ.
კაპანაძე, ნ.
სიხარულიძე, ა.
შვანგირაძე, მ.
Beritashvili, B.
Kapanadze, N.
Sikharulidze, A.
Shvangiradze, M.
Бериташвили, Б. Ш.
Капанадзе, Н. И.
Сихарулидзе, А. Д.
Швангирадзе, М. Я.
Keywords: ჰიდრომეტეოროლოგია;კლიმატის ცვლილება;გლობალური დათბობა;Hydrometeorology
Issue Date: 2016
Citation: სტუ-ს ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო რეფერირებადი შრომათა კრებული : ტომი N 123. – 2016. - გვ. 39-43.
Scientific Reviewed Proceedings of the Institute of Hydrometeorology of the Gtu : Vol.№ 123. – 2016. - p 39-43.
Научный Реферируемый Сборник Трудов Института Гидрометеорологии Гту : Том № 123. – 2016. – с. 39-43.
Abstract: განხილულია 2016 წლის 22 აპრილს გაეროს სპეციალურ სესიაზე მსოფლიო ეკონომიკის დეკარბონიზაციის მიზნით მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც გამიზნულია სათბურის გაზების ემისიის შემცირებით გლობალური დათბობის 2100 წლისთვის 1.5 - 2 oC დონეზე შესაჩერებლად. გლობალურ ემისიებში დიდი ქალაქების წვლილის გათვალისწინებით ხაზგასმულია მათი როლი ამ გადაწყვეტილების განხორციელების საქმეში. მოყვანილია "მერების შეთანხმების" ფარგლებში 2011-2014 წლებში თბილისში ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმის თანახმად ჩატარებული საქმიანობის შედეგები. დახასიათებულია ამ სამუშაოთა წინაშე მდგარი კლიმატური რისკები და ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორებში მათთან ადაპტირების გზები.
The decision of 22 April 2016 by the UN Special session on decarbonization is discussed, aimed at the limitation to 2100 of global warming by 1.5-2 oC through the mitigation of GHG emissions. Considering significant share of large cities in global emissions their important role in implementing this decision is underlined. The results of activities undertaken according to Tbilisi SEAP in 2011-2014 in the frames of Covenant of Mayors are presented. Climate risks threatening these activities are featured and main directions of adapting to them in different sectors of city economy are described.
Рассмотрено решение специальной сессии ООН от 22 апреля 2016 года, направленное на декарбонизацию глобальной экономики, которое ставит целью приостановление к 2100 году глобального потепления на уровне 1.5 - 2 oC путем уменьшения выбросов тепличных газов. С учётом вкпада крупных городов в глобальные эмиссии подчёркнута их роль в осуществлении этого решения. Представлены результаты работ, проведенных в 2011-2014 годах для выполнения в Тбилиси Плана устойчивого развития энергетики в соответствии с Соглашением Мэров. Охарактеризованы климатические риски, стоящие перед осуществлением этих работ и отмечены основные пути адаптирования к ним в различных секторах экономики города.
URI: http://openlibrary.ge/handle/123456789/9951
Appears in Collections:საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო რეფერირებადი შრომათა კრებული : ტომი N 123 = Scientific Reviewed Proceedings of the Institute of Hydrometeorology of the Georgian Technical University : Vol.№ 123 = Научный Реферируемый Сборник Трудов Института Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета : Том № 123 (2016)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOMI-123-6.pdfკლიმატის ცვლილებასთან ქალაქ თბილისის ადაპტირების აქტუალური საკითხები456.05 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.